-0.2 C
София
петък, 28 януари 2022 г.

Държавата ни харчи повече, отколкото изкарва

Кабинетът ускорява правителствените харчове през февруари спрямо януари. Това става ясно от отчета за състоянието на хазната през първия месец на годината и очакванията на финансовото министерство за развитието му през февруари, когато все пак ще има излишък от 137 милиона лева.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари 2021 г. да бъде положително в размер на 137 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). За сравнение, за първите два месеца на 2020 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 1 480,2 млн. лв.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 7 361 млн. лв. (15,5 % от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват със 103 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са номинално близки по размер, докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват със 114 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2021 г. са в размер на 7 224 млн. лв., което е 13,8 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 5 983,6 млн. лева. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19, вкл. изплатените добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии по сметките за средства от ЕС, както и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2020 г., увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към февруари 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 393,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към февруари 2021 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец март 2021 година.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html